Opslag fra artiklen i bladet.

ICOM Danmark var med på generalkonference i Prag, da en ny international museumsdefinition blev vedtaget. Men konferencen havde også andre vigtige spørgsmål på dagsordenen. Her er delegationens beretning.

Den smukke tjekkiske hovedstad, Prag, dannede rammen om ICOMs 26. generalkonference den 20. – 28. august 2022. Generalkonferencen afholdes hvert tredje år og samler mange tusinde museumsfolk fra hele verden til diskussioner om aktuelle museumsemner samt fagligt og socialt netværk.

Konferencen i 2022 adskilte sig fra mange andre tidligere konferencer ved at have noget så centralt som vedtagelsen af en ny museumsdefinition på programmet samt etableringen af en ny regional alliance for de nordiske lande. Der blev også valgt en ny præsident for ICOM, italienske Emma Nardi. Flere danske medlemmer af ICOM deltog, ligesom delegerede fra ICOM Danmarks bestyrelse var repræsenteret.

Museernes rolle i en verden med krig og klimaforandringer

Det overordnede tema for konferencen var The Power of Museums, og der var både fokus på klimaforandringer samt social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.  Det gjorde indtryk at høre fra museumsfolk fra blandt andet afrikanske lande fortælle om de store udfordringer, de står overfor. For eksempel den planlagte og kontroversielle østafrikanske olieledning, der truer forsyningen af rent vand til de omkring 40 millioner mennesker, der lever omkring Lake Victoria, hvor ledningen vil komme til at løbe gennem. Selvom situation på verdensplan er alvorlig, var der til konferencen i Prag en generel stemning af, at museerne kan og skal gøre noget for at gå forrest og påvirke situationen. Det stod også klart, at vi som museer står stærkere, hvis vi går sammen internationalt, og her kan ICOM som vores internationale platform få en afgørende rolle.

Desværre stod det også klart, at nogle museer ikke kun er truet at klimaforandringer, men også af krig, hvilket den aktuelle situation i Ukraine på uhyggeligvis har tydeliggjort. Kateryna Chuyeva, den ukrainske viceminister for kultur og informationspolitik og tidligere direktør ved The Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts i Kyiv, Ukraine, deltog på konferencen med et stærkt indlæg om situationen på museerne i Kyiv. Hun kunne fortælle, hvordan museumsfolk i den første hektiske uge af krigen blev på museerne hele døgnet for at pakke kunst- og kulturgenstande ned i al hast og, hvordan nogle nu har skiftet museumsjobbet ud med en militæruniform og sætter deres liv på spil i kampen mod de russiske tropper.  Hun viste et billede fra museet i Kyiv, hvor man ser de tømte udstillingssale med markeringer på væggene af, hvor værkerne har hængt.  I dette tilfælde sagde billeder mere end ord.

Herudover bød programmet på alt, hvad man kan ønske sig, når der tales om museer. Foruden de store keynote-sessions, fandt en masse sideløbende programmer sted, hvor man kunne få indblik i alverdens problemstillinger og udfordringer.  ICOM tæller på nuværende tidspunkt 32 forskellige fagspecifikke komitéer lige fra sikkerhed og formidling til bevaring og etiske spørgsmål. Hver af dem havde deres eget program. Det var umuligt at nå det hele, men ved de mange efterfølgende sociale arrangementer havde man mulighed for at diskutere dagens inputs og blive inspireret af sine museumskollegaer fra hele verden.

Ny museumsdefinition

Otte smilende personer står foran et stort banner, hvor der står ICOM Prague 2022. De har alle navneskilte på.

En del af den danske delegation umiddelbart før afstemningen om museumsdefinitionen. Foto Josephine Nielsen-Bergqvist.

Nogle vil måske kunne erindre, at der på forrige generalkonference i Kyoto i 2019 skulle have været en afstemning om en ny museumsdefinition. Forslaget, som der skulle stemmes om, delte vandene i en sådan grad, at afstemningen endte med at blive aflyst. Men den daværende præsident for ICOM Suay Aksoy udtalte, at ”processen fortsætter… dette er blot en ny begyndelse”.

I Prag lykkedes det så endelig at få vedtaget en ny museumsdefinition, og i modsætning til sidste generalkonference i Kyoto gik det denne gang gnidningsfrit. Forud for selve afstemningen var gået et stort arbejde med høringer, spørgeskemaer og direkte inddragelse af de enkelte landes ICOM-repræsentanter og -medlemmer, for at sikre at den nye definition blev til på et repræsentativt og inkluderende grundlag. Det medførte højst sandsynligt, at de store sværdslag allerede var taget på forhånd. Den nye definition erstatter den hidtil gældende, som sidst blev revideret i 2007.

Når det er nødvendigt at revidere definitionen af et museum, skyldes det at museets rolle forandrer sig og selv er præget af sin tid. I dag vil de færreste mene, at det er nok at have en mængde ting samlet i et skab for at kunne kalde sig et museum. Det er derfor konstant til debat, hvad der udgør et museum.

Den nye museumsdefinition er indtil videre kun godkendt på engelsk, fransk og spansk, men en foreløbig dansk oversættelse kan lyde:

”Et museum er en permanent non-profit institution, der tjener samfundet gennem forskning, indsamling, bevaring, formidling og udstilling af materiel og immateriel kulturarv. Museer fremmer diversitet og bæredygtighed og er åbne, inkluderende og tilgængelige for offentligheden.  Museer arbejder og kommunikerer etisk og professionelt med inddragelse af det øvrige samfund.  Museer tilbyder en bred vifte af muligheder for undervisning, fornøjelse, refleksion og vidensdeling.”

Den nye definition afspejler mange af de udviklinger, der er sket i de sidste mange år i museernes praksis, og den sikrer, at udviklingen afspejles i tekstens ordlyd. Den nye tekst fjerner intet af det, der tidligere var en del af definitionen, men den sætter visse aspekter ind i nye sammenhænge. Vigtigst er for eksempel, at den indfører flere centrale arbejdsområder og prioriteringer i selve den centrale definition af det at være et museum. Det gælder vigtige områder som inklusion, diversitet og bæredygtighed, ligesom kravet til etisk opførsel nu bliver skrevet direkte ind i definitionen. Samarbejde med lokalsamfundet er nu også en integreret og uomgængelig del af det at være museum.

Det fantastiske ved denne definition er, at den er relevant og tilrettet af ICOMs medlemmer på tværs af kultur, økonomi, traditioner og utallige andre forskelle. Derfor er det en enorm styrke, at den nye definition blev vedtaget med hele 487 stemmer og blot 23 stemmer imod og 17 blanke stemmer. Flertallet svarede således til 92,4% af de delegeredes stemmer.  Der er meget, der taler for, at det nu er lykkedes at ramme en definition, som en klar majoritet af hele verdens museer kan se sig selv repræsenteret i.

Norden har fået sin egen regionale alliance

Der var mange spændende punkter på programmet, og et af dem – som vi danske medlemmer havde set frem til – var ICOM Nords officielle oprettelse.  Der har været arbejdet på at skabe denne alliance i otte år.

Samarbejdet mellem de fem nordiske komiteer (Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark samt Færøerne og Grønland repræsenteret via ICOM Danmark) har altid være godt og har udmøntet sig i adskillige nordiske museumskonferencer – men med en ny regional alliance får vi en fælles nordisk stemme, og kan derfor nemmere sætte vores fælles aftryk på afstemninger i ICOM-regi. På konferencen blev den regionale alliances vedtægter skrevet under af formændene fra de forskellige komiteer, og derved blev det formelle samarbejde en realitet.

De internationale komitéer

Fire personer sidder på stole på en scene og taler sammen. Over deres hoveder er en stor skærm, der viser et nærbillede af den ene af dem. Foran scenen kan man se publikum i salen.

Kateryna Chuyeva holder oplæg om museernes situation i Kyiv. Foto: Josephine Nielsen-Bergqvist.

ICOM-medlemmer samarbejder på tværs af landegrænser i internationale komitéer, og som ICOM-medlem får man derfor rig mulighed for at samarbejde og erfaringsudveksle med kollegaer fra andre lande. Der er komitéer for mange forskellige museumsområder blandt andet for konservering, ægyptologi og museums etik. Generalkonferencen er derfor i høj grad også et sted, hvor man bruger tid på diverse aktiviteter og møder arrangeret af de forskellige komitéer.

Formanden for CIPEG (komitéen for ægyptologi) Tine Bagh fra Ny Carlsberg Glyptoteket fortæller her lidt om, hvordan CIPEG brugte dagene i Prag:

”Alle komitéer var blevet opfordret til at afholde møder sammen med andre komitéer, og CIPEG indgik i et frugtbart samarbejde med ICMAH, komitéen for arkæologiske og historiske samlinger.

En dag var afsat til de såkaldte ’Off-Site meetings’, hvor CIPEG tilbragte formiddagen på Náprstek Museum (Museum of Asian, African and Native American Cultures), hvor vi dels blev introduceret til museet og dets ægyptiske samling og dels fik en live streamet rapport fra de ægyptiske samlinger i Ukraine af et ukrainsk CIPEG-medlem. Eftermiddagen foregik på Tjekkiets nationalmuseum i Prag med en omvisning på museet og et møde om den nuværende situation for museer i Sudan.

Et CIPEG Young Meeting med temaet Egyptian Collections in the Context of World Cultures Museums blev også streamet, så yngre og aspirerende medlemmer kunne udveksle erfaring med de mere etablerede medlemmer. Alt i alt en meget vellykket og velorganiset konference, hvor CIPEG netværkede på kryds og tværs.”

Den danske ICOM-delegation bestod af: Christine Løventoft, museumsdirektør på Museet for Religiøs Kunst og sekretær i ICOM Danmark. Anne Katrine Gjerløff, chef for Formidling og publikumsaktiviteter på Statens Naturhistoriske Museum og suppleant i ICOM Danmark. Tine Bagh, museumsinspektør i Den Ægyptiske Samling på Glyptoteket samt bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark og formand for CIPEG. Søren la Cour Jensen, daglig leder af Knud Rasmussens Hus, formand ICOM Nord og Blue Shield Danmark samt bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark. Johan Møhlenfeldt Jensen, direktør for Museum Vestfyn og formand for ICOM Danmark. Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør på Ribe Kunstmuseum og kasserer i ICOM Danmark.

Artiklen er skrevet af den danske ICOM-delegation.

 

Opslag fra bladet. Layout: Bjørn Ortmann.

Artiklen er bragt i Magasinet MUSEUM nr. 1, 2023.


FAKTA
Det nye ICOM Nord

Bestyrelsen for den nye regionale alliance er udpeget af de nationale komitéer for Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. Den består af to repræsentanter fra hvert land:

Danmark: Søren La Cour Jensen (ICOM Nords formand) og Josephine Nielsen-Bergqvist (suppleant)
Island: Hólmar Hólm (ICOM Nords sekretær) og Ólöf Gerður Sigfúsdóttir (suppleant)

Finland: Eero Ehanti (ICOM Nords næstformand) og Minna Sarantola-Weiss (suppleant)

Norge:  Lasse Tjønnøv (ICOM Nords kasserer) og Håkon Roland (suppleant)

Sverige: Elina Nygård (bestyrelsesmedlem) og Medea Ekner (suppleant)