Fire hovedtendenser kendetegner den aktuelle museumsundervisning i Danmark på tværs af genstandsfelter og geografi. Tendenserne handler om partnerskaber, dagtilbud, videndeling og faglig integration.

Museumsundervisningen i Danmark er både klassisk og innovativ og afspejler den store mangfoldighed, som museerne repræsenterer i sig selv: fra kreative værksteder på ARKEN og dissektion af dyr på Naturhistorisk Museum Aarhus til rollespil med dragter og rekvisitter i Fredericias gader og digitale dilemmaspil på Forsorgsmuseet i Svendborg. I Skoletjenesten har vi identificeret fire hovedtendenser i den aktuelle danske museumsundervisning. Tendenserne handler om stærke partnerskaber, daginstitutioner som ny målgruppe, integration af undervisnings- og formidlingsfagligheder og en øget ambition om at dokumentere, videndele og udvikle egen undervisningspraksis.

Stærke partnerskaber

Siden årtusindskiftet har der været et stigende politisk fokus på, at danske museer skal åbne sig for omverdenen både lokalt og nationalt gennem brugerinddragelse- og involvering. Her er der særlig opmærksomhed på, hvordan samskabende og tværinstitutionelle udviklingsprojekter skaber værdi for museet som en relevant og aktuel samfundsinstitution. I en undervisningssammenhæng foregår dette arbejde gennem museers samarbejde og partnerskaber med skoler, ungdomsuddannelser, kommuner, organisationer og andre kulturinstitutioner. I disse partnerskaber afprøver og udvikler museerne undervisningsaktiviteter og -forløb, der er nyskabende og relevante for brugerne. Et særligt element i partnerskabstendensen er forskellige ”ud af huset”-tiltag, hvor museumsundervisere rykker ud og står for aktiviteter på skoler og i daginstitutioner.

På SMK – Statens Museum for Kunst har partnerskaber med skoler og kommuner længe været en del af museets praksis. Helt aktuelt står Skoletjenesten SMK bag partnerskabsforløbet Kunstkatapult for 5. klassetrin, hvor faglig udveksling og gensidig læring mellem elever, lærere, museumsundervisere og kunstnere er nogle af de bærende elementer. Selve udviklingen af undervisningsforløbet bygger også på en partnerskabspraksis, hvor lærere fra to københavnske skoler, museumsundervisere samt en billedkunstner og en arkitekt fra SMK i fællesskab har designet forløbets elevworkshops.

Daginstitutioner som ny målgruppe

En anden aktuel tendens er, at museerne har skærpet deres satsning på små børn fra vuggestuer og børnehaver som en ny vigtig målgruppe. Denne satsning bunder i Kulturministeriets fokus på børns møde med kunst og kultur fra tidligste alder. I de seneste år har indsatsen sat sit præg på en række større udviklingsprojekter i museernes undervisningsafdelinger. Erfaringerne er, at daginstitutioner som en ny målgruppe kræver en fundamental gentænkning af museets tilbud og indretning, og at det som det første har været afgørende at lære denne nye målgruppe at kende. Men det har også vist sig, at museerne er rum med særlige muligheder for, at de helt små bliver aktive deltagere i kulturen.

Et eksempel er Museum Vestsjællands projekt Museum i børnehavehøjde. Da museet ingen erfaringer havde med børnehavebørn og pædagoger på museet, var første trin i projektet at lære denne målgruppe at kende. Museet gik nysgerrigt og åbent til værks og brugte forskellige metoder for at få indblik i, hvad de helt små børn var optaget af, når de opholdt sig i museets rum. For eksempel blev børnene udstyret med et kamera og skulle fotografere det, de syntes var spændende. Ud fra disse erfaringer blev en udstilling til målgruppen udviklet. Dernæst dannede erfaringerne afsæt for udvikling af pædagogiske tilbud på museets øvrige besøgssteder.

Fagligt møde mellem undervisning og formidling

En tredje tendens er af både organisatorisk og faglig karakter og handler om at integrere undervisning og formidling på museerne. Frem for at adskille medarbejdere og afdelinger bliver de undervisningsansvarlige på flere museer som for eksempel Musikmuseet under Nationalmuseet organisatorisk placeret i formidlingsafdelingen. Her indgår de i afdelingens arbejde med løbende sparring og udvikling og tilføjer formidlingsarbejdet en pædagogisk og didaktisk faglighed og omvendt.

På Arbejdermuseet er undervisning og formidling i dag koblet tæt som en del af museets profil og virke. Det er en del af museets strategi, at alle udstillinger er relevante og aktuelle både for undervisning og det øvrige publikum. Her indgår didaktik og pædagogik som en faglighed på lige fod med museumsinspektørens. I museets formidling betyder det, at sanselighed, fortællinger og dialog og diskussion står centralt i alle tilbud og aktiviteter. I dag er faglig integration af undervisning og formidling blevet en fast del af museets udviklingsprojekter.

Dokumentation og videndeling

En fjerde tendens går på sin vis på tværs af de tre tidligere nævnte, da den handler om at dokumentere og videndele på baggrund af erfaringer. Denne ambition bliver ofte realiseret i projektsammenhænge, men der er også eksempler på, at museer producerer film, artikler og podcasts, der dokumenterer specifikke undervisningsaktiviteter og -forløb, og at de videndeler mere uformelt med fx et eller flere lokale nabomuseer. Den viden, der produceres og deles, anvender museerne til at udvikle nye undervisningstilbud, samarbejdsprojekter og pædagogiske profiler.

ARKEN Museum for Moderne Kunst er et eksempel på denne tendens. Gennem mange år har ARKEN Undervisning gennemført undervisningsforløb og -projekter med fokus på ’metodeudvikling i praksis’ gennem blandt andet deltagerinterviews og løbende afprøvninger af didaktiske greb. Tidligere i år har museet afsluttet det omfattende udviklingsprojekt Laboratorium for kreativ læring, hvor museet i samarbejde med 15 vestegnsskoler har udviklet processer, modeller og metoder. Erfaringer fra projektet er dokumenteret og videndelt gennem film, lydfortællinger, en afslutningskonference og en digital publikation, og undervejs i projektperioden har eksperter inden for læring og kreativitet løbende kvalificeret udviklingen af metoder og praksisser.

 

Fakta om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for undervisning i eksterne læringsmiljøer. Vi udvikler og deler praksisnær viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer med museer og øvrige kulturinstitutioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. Skoletjenesten står bag skoletjenesten.dk, der indeholder knap 3.000 undervisningstilbud fra eksterne læringsmiljøer i hele landet for lærere og pædagoger samt viden, værktøjer, netværk og sparring for alle, der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer for børn og unge.

 

Foto: Musikmuseet

Artiklen blev bragt i Danske Museer nr. 3, 2020