En glad kvinde sidder på hug på en scene. Hun har kort hår og briller. Hun smiler til nogen udenfor billedet. Nederst er en grafik, hvor der står Museernes Grønne Akademi med hvid skrift på grøn baggrund.

Museernes Grønne Akademi har det seneste år arbejdet på at kickstarte, koordinere og kvalificere den grønne omstilling af museerne via forskellige udviklingsspor. På baggrund af de erfaringer står det nu klart, at et forpligtende fællesskab med en struktureret tilgang til arbejdet med den grønne omstilling er det næste afgørende skridt. Ved en event på årets Faglige Orienteringsmøde i Vejle i november præsenterede Museernes Grønne Akademi derfor et nyt Charter for grøn omstilling af danske museer.

Vores samfund er under gennemgribende forandring, og det kommende årti bliver afgørende for, hvor store konsekvenser klimaforandringerne vil få for vores civilisation, biodiversiteten og fremtidige generationer. Museernes virke peger ind i fremtiden og stiller spørgsmål ved, hvad det er for en verden, vi ønsker for os og for kommende generationer. Men for at forblive troværdige vogtere og formidlere af vores fælles kunst-, natur- og kulturarv, er det vigtigt, at museerne kan gå fremtiden i møde med et seriøst svar på, hvordan vi bidrager til at nå danske og internationale klimamål. I løbet af de næste fem til ti år vil en tsunami af ny klimalovgivning rulle ind over os, og de danske museer står derfor lige nu med en unik mulighed for selv at vise vejen mod en CO2-neutral fremtid.

Et grønt fællesskab, der forpligter

Charteret er et konkret handlingsværktøj og på samme tid det håndgribelige udtryk for en forpligtende deltagelse i og adgang til et ambitiøst, handlingsorienteret fællesskab, museerne kan bruge i bestræbelsen på at omstille sig til en bæredygtig fremtid. Når et museum tilslutter sig charteret, har man et år til at leve op til fire overordnede kriterier:

1. Museet kommunikerer aktivt, at den grønne omstilling prioriteres
2. Ansvaret for den grønne omstilling af museet er tydeligt placeret i organisationen
3. Museet udarbejder CO2-regnskab
4. Museet giver løbende udvalgte medarbejdere kompetenceløft inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Charteret udgør på den måde en håndgribelig dokumentation for, at museet arbejder seriøst med grøn omstilling. At tilslutte sig charteret er at åbne en dør til et forpligtende fællesskab, hvor man blandt andet sparrer om nye måder at planlægge og producere udstillinger på, opdaterer sine standarder for (op)bevaringen af genstande og værker, og målrettet optimerer museets bygninger og energiforbrug. Derfor består en del af forpligtelsen som charterunderskriver i at dele sine erfaringer med andre museer gennem netværksarrangementer og efteruddannelsesaktiviteter og ved at bidrage til en onlinesamling af bæredygtighedscases.

Grønne tommelfingreForsiden af Charter for grøn omstilling af danske museer. Undertitlen er Fælles om en CO2-neutral fremtid. Lysegrøn baggrund med organisationens logo.

Charteret og fællesskabet omkring det skal blandt andet være med til at løse en udfordring, som de fleste nok kan nikke genkendende til. Når alle glødepærerne er udskiftet til LED, så viser det sig nemlig ofte, at næste skridt mod at reducere museets CO2-udledninger kan være en svær opgave. Når de lavthængende frugter er plukket, handler det derfor om vedholdende og nysgerrigt at undersøge nye muligheder og træffe stadig sværere beslutninger. For selvom målet om det CO2-neutrale museum er det samme for alle, er vejene derhen forskellige. De danske museers ejerforhold, størrelse, geografiske placering, bygningsmasser og genstandsfelter findes i mange former og byder på forskellige og – i visse tilfælde – komplekse udfordringer: Driften er udliciteret, kommunen siger nej, udlåner stiller indeklimakrav, lovgivning er i vejen, publikum transporterer sig langvejs fra, og bevaringshensyn besværliggør bæredygtige materialevalg. Listen over barrierer er lang.

Men mange gode løsninger findes allerede, og langtfra alle bæredygtighedstiltag er komplekse. På Museernes Grønne Akademi er erfaringen, at tommelfingerregler er effektive, fordi man undgår at fortabe sig i diskussioner om, hvorvidt det ene eller det andet er det mest bæredygtige. Ved at reparere og genbruge i stedet for at købe nyt. Ved at sortere sit affald. Ved at prioritere plantebaserede, lokale fødevarer. Og ved at bruge offentlige transportmidler og kun flyve, hvis det er absolut nødvendigt, kommer man et godt stykke. Hvis man som institution formår at inkorporere klimahensyn i organisationskulturen, har man overkommet en stor, kulturel barriere. Blandt andet derfor er et kriterie i charteret, at museets ledelse sikrer, at alle medarbejdere er bevidste om museets ambitioner for det grønne, at det er indskrevet i museets strategi, og at der for eksempel afholdes løbende grønne personaledage.

Målinger er vigtigt skridt mod handling

Vi er alle vant til at vurdere rimeligheden ved en given aktivitet eller et givent indkøb ved at se på, hvor meget det koster i kroner og ører. Så hvis klimahensyn skal integreres i måden, vi træffer beslutninger på, skal vi også vide, hvad det koster i CO2. Og når man kender sine samlede udledninger, er det samtidig muligt at opstille mål for, hvor meget, hvornår, og hvordan museet vil reducere dem. Derfor er kriteriet om udarbejdelse af CO2-regnskaber en del af charteret. I Erhvervsstyrelsens Klimakompasset, som er den CO2-beregner Museernes Grønne Akademi anbefaler, kan man indtaste museets driftsposteringer og få dem omregnet til en mængde CO2. Flere af de danske museers leverandører tilbyder desuden allerede data på CO2-udledninger for deres produkter og tjenesteydelser, men for visse aktiviteter og produkter kan klimabelastningen være svær at bestemme. Her må der skønnes. I takt med digitaliseringen og udviklingen inden for kunstig intelligens, vil klimadata løbende blive lettere tilgængelige. Klimaregnskaber på udstillings- eller værkniveau er ikke længere ren science fiction, men faktisk en realitet på et jysk kunstmuseum i dag.

Få del i den nødvendige viden

En kvinde står på en scene og taler, mens hun gestikulerer med hænderne. Hun har langt brunt hår og bærer en sort blazer og et lyselilla tørklæde.

Caitlin Southwick, CEO for Ki Culture, holder keynote om museernes vigtige rolle i den bæredygtige omstilling ved lanceringen af det grønne charter. Foto: ODM.

Vi ved, at de danske museumsledere ønsker at engagere sig mere i den grønne omstilling. Museernes Grønne Akademi gennemførte i starten af 2023 en stor kortlægning af status på grøn omstilling blandt ODMs medlemmer, hvoraf halvdelen svarede på et omfattende spørgeskema og deltog i kvalitative interviews. Kortlægningen viser, at der blandt direktørerne på danske museer er en stor vilje til at handle på det grønne, men også at hovedparten oplever ikke at have den nødvendige viden eller de fornødne ressourcer (økonomi og tid) til rådighed. Blandt andet derfor har Museernes Grønne Akademi gennemført en række kurser i grøn omstilling for museumsledere. Næsten 60 direktører og ledere har deltaget i kurset, som udbydes igen i 2024. Museernes Grønne Akademi udbyder også kurser i CO2-regnskaber, energioptimering, affaldshåndtering, biodiversitet og meget mere. På grønnemuseer.dk kan man underskrive charteret og finde værktøjer, vejledninger og gode eksempler på grønne løsninger.

Det er nu, vi skal handle

Klimakrisen vil ændre – og er allerede godt i gang med at forandre – vores institutioner indefra, hvor klimahensyn arbejdes ind i de daglige beslutninger vi alle foretager, ofte med stor selvfølgelighed. Alle fagligheder er under forandring, og klima- og miljøhensyn vil langsomt, men sikkert fylde mere i vores arbejdsliv. Mange museer gør allerede noget, enkelte museer gør meget, og endnu andre er kun så småt kommet i gang. Målet er en CO2-neutral museumssektor senest i 2050 og væsentlige reduktioner i 2030. Det er nu, vi alle skal handle.

Fakta om Museernes Grønne Akademi

 • Finansieret af en bevilling fra Augustinus Fonden på samlet næsten 9 millioner.
 • En del af Organisationen Danske Museer med 170+ medlemmer.
 • Projektet løber 2½ år og har to ansatte.

4 fokusområderGrafik med hvid baggrund og teksten Museernes Grønne Akademi samt logo. Logoet består af udsnit af tre cirkler med flere cirkler indeni. Cirklerne er grønne.

 • Bygninger
 • Bevaring
 • Udstillinger
 • Drift/ledelse

3 spor

 • Kortlægning
 • Indsamling af viden og udvikling af guidelines
 • Fra viden til handling: kurser og charter

Udvalgte initiativer

 • Kurser i grøn omstilling for museumsledere
 • Webinarer i CO2-beregning og klimaregnskaber
 • Bæredygtig Klimastyring, et internationalt projekt om klimastyring og præventiv konservering
 • Udvikling af guidelines i energioptimering, biodiversitet, affaldssortering mm.

Se mere på grønnemuseer.dk.

Sådan bliver I en del af charteret for grøn omstilling

 • Museet tilslutter sig charteret på grønnemuseer.dk
 • Museet modtager en informationspakke fra ODM
 • Museet har nu et år til at efterleve kriterierne
 • Museet modtager invitationer til netværks- og videndelingsarrangementer
 • Museet opstiller mål for arbejdet med den grønne omstilling for det kommende år
 • Museet afrapporterer til ODM for opfyldelse af kriterierne
 • Afrapporteringen indeholder museets mål for det følgende år

Rasmus Bahnsen er projekt- og kommunikationsmedarbejder og Birgitte Kehler Holst er projektleder i Museernes Grønne Akademi.

 

Foto, øverst: Birgitte Kehler Holst præsenterer charteret ved ODMs Faglige Orienteringsmøde i Vejle. Foto: ODM. Logo indsat.

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 4, 2023.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forsiden af Magasinet Museum nr. 4, 2023. Grafik. Forsiden er opdelt i bokse med forskellige farver. Fordelt i boksene står teksten: Er der styr på samlingerne? Magasiner på over 100 danske museer er blevet besigtiget. Så hvad rør sig derude?