En dreng holder stolt en blomst op til fotografen. Ved siden af står en yngre mand i gammeldags kostume med hvid paryk. Han smiler.

For at nå de mindste børn i lokalområdets mest udsatte familier måtte to museer bevæge sig helt ind i kernen af de kommunale forvaltningers maskinrum. Det blev en indsats udover det sædvanlige.

Selvom det danske velfærdssystem sigter mod at skabe lige adgang til det gode liv, så former det enkelte menneskes liv sig markant forskelligt alt efter social baggrund, opvækst og omgivelser. Børn af lavt uddannede forældre forbliver i bunden rent færdighedsmæssigt gennem hele deres opvækst på trods af mangeårige bestræbelser på at skabe et institutions- og uddannelsessystem med lige muligheder for alle. Denne slagside er markant i landkommuner, hvor uddannelsesniveauet generelt er lavt, og derfor har de to museer Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Museum Østjylland i samarbejde med deres hjemkommune Norddjurs Kommune gennemført projektet Alle børn skal med i perioden 2020-2023.

Intensivt samarbejde med to forvaltninger

Projektet er kommet i mål med at skabe mere viden om, hvordan kulturhistoriske museer kan skabe tilbud for små børn, som i meget begrænset omfang møder kultur i deres hverdag, og særligt to specifikke målgrupper har fået nye kulturoplevelser på museerne og i Norddjurs Kommunes unikke kulturlandskab.

Projektet var helhedsorienteret og flerstrenget med aktiviteter og tilbud til alle 0-6-årige og deres familier i Norddjurs med særligt fokus på småbørnsfamilier i udsatte positioner. Den inkluderende indsats blev derfor gennemført som et intensivt samarbejde mellem museerne og to kommunale forvaltninger i Norddjurs, og samarbejdet lykkedes med at skabe formidlingsaktiviteter for nogle af de mest marginaliserede småbørnsgrupper i kommunen. Museum Østjylland og Gammel Estrup har været lead på projektet, og det inkluderende delprojekt blev delt i to – et spor målrettet museernes samarbejdet med Børne- og Familieforvaltningen og et målrettet Skole- og dagtilbudsafdelingen i Norddjurs Kommune.

Børn fra særligt dagtilbud

Den ene indsats var målrettet børn i alderen 3-6 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er børn med vidtrækkende udfordringer, som vanskeligt selv kan komme på museer, og som til hverdag får støtte og behandling i særlige dagtilbud i overensstemmelse med Servicelovens § 32.  Både Museum Østjylland og Gammel Estrup har en mangeårig tradition for at gennemføre læringsforløb for dagtilbudsbørnene i de traditionelle dagtilbud, men børnene i §32-tilbuddene havde vi aldrig mødt før.

Et tøjdyr, der forestiller en mus med krone på, stikker hovedet op over en model af en herregård.

En lille tøjmus blev brobygger mellem den lokale herregårdshistorie og de dagtilbudsbørn, som grundet psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser ikke selv kunne besøge museet. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Indsatsen blev eksekveret i samarbejde med Skole- og dagtilbudsafdelingen. Samarbejdet blev indledt med møder, hvor blandt andet to pædagoger samt lederen af Norddjurs kommunes to §32-tilbud deltog. Børnegruppens behov og sproglige, sociale og motoriske niveau blev drøftet, og der blev udviklet et design for, hvordan museerne kunne besøge dagtilbuddene, så børnenes behov for gentagelse og tryghed blev imødekommet. En enkelt museumsformidler blev helliget opgaven og kørte i perioder næsten på daglig basis ud til børnene i dagtilbuddene.

Nogle dage var børnenes overskud til nogle få minutters interaktion, mens formidleren andre dage blot opholdt sig sammen med børnene og på den måde styrkede relationen og trygheden ved en ny skikkelse. Undervejs fik formidleren supervision af det specialpædagogiske personale om børnenes til tider subtile tegn på nysgerrighed og læring, og det stod hurtigt klart, at det ikke er muligt at bruge nogle af de redskaber, som formidlingsafdelingerne på de to museer i forvejen havde i deres værktøjskasser såsom fælles historiske lege, kreative opgaver, rollelege og udklædning med kopier af historiske dragter. I stedet blev konkrete og ofte musiske tilbud med valgfrihed i forhold til deltagelse vejen frem. Resultatet blev et format, hvor formidleren hver gang medbragte en kuffert med kopier af historiske musikinstrumenter designet til børnehænder, kopier af historiske smykker og lignende. For at bygge en bro mellem børnene og formidleren blev figuren Kong Mus opfundet. Med det lille tøjdyr i hånden kunne formidleren prikke til børnenes naturlige nysgerrighed og skabe interesse hos målgruppen.

Konklusionen blev, at med den nødvendige tid fra museernes side, er der store inklusionsmæssige gevinster at hente i udvikling af aktiviteter for de dagtilbudsbørn, som i allerlavest grad møder kultur og kulturelle oplevelser som en del af deres hverdag.

Nybagte og sårbare forældre

Det gode børneliv begynder allerede, før man har forladt sin mors mave. Det næste spor blev derfor etableret i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen med fokus på en målgruppe, som begge museer stiftede bekendtskab med for første gang – nemlig kommende og nybagte forældre i udsatte positioner. Her blev det afgørende at involvere Familiehuset og sundhedsplejen. Familiehuset er et tilbud til familier i Norddjurs med børn i alderen 0-18 år med tre dagbehandlingsafdelinger, hvor et tværfagligt team bestående af sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer med flere arbejder sammen med den enkelte familie om mange slags vanskeligheder. I Alle børn skal med etableredes et samarbejde med alle otte sundhedsplejersker i kommunen, hvoraf de fleste også er tilknyttet Familiehuset.

Samarbejdet blev også her indledt med et møde med lederen af Familiehuset og sundhedsplejen, da erfaring viser, at en stærk ledelsesmæssig opbakning er afgørende i sådanne tværinstitutionelle samarbejder. Næste skridt var et seminar for alle kommunens sundhedsplejersker, der her blev indført i tankerne bag Alle børn skal med og efterfølgende deltog i en samskabelsesproces, hvor museernes projektansvarlige og sundhedsplejerskerne sammen udpegede de steder, hvor projektet kunne gøre størst gavn. Her blev det besluttet, at en række udvalgte forældregrupper under Familiehuset skulle gennemføre en række besøg på museerne i selskab med sundhedsplejerskerne. Under besøgene skulle der være fokus på at skabe et roligt, babyvenligt og inkluderende rum, hvor de kommende og nybagte forældre kunne mødes med museet som et tredje fælles. Familierne kunne på den måde træne at besøge kulturinstitutioner i trygge rammer og med en hjælpende hånd. Et kærkomment omdrejningspunkt for en række af besøgene i december blev julens traditioner, historie og ikke mindst madkultur, og deltagerne blev på besøgene præsenteret for smagsprøver på historisk bagværk, historisk julepynt og fortællinger i de julepyntede udstillingslokaler på museerne.

Etablering af de helt rigtige babyvenlige rammer var lidt af en udfordring på renæssanceslottet Gammel Estrup, hvor det trækker ind af vinduerne og gulvene er kolde, ligesom barnevognene måtte efterlades ved slottets indgang. Trods en række praktiske udfordringer blev denne indsats en stor succes. For mange af de deltagende familier var museumsbesøgene de første siden deres egen skoletid på trods af, at flere af dem boede i umiddelbar nærhed til museerne. Efterfølgende fokusgruppeinterviews viste, at målgruppen havde taget godt imod tilbuddet og var mere tilbøjelige til selv at opsøge museumsoplevelser efterfølgende.

Samfundsansvar kræver nye parametre for succes

En yngre kvinde kigger på blomster med to drenge.

Foto: Museum Østjylland.

For Alle børn skal med har chancelighed været en rød tråd gennem hele projektperioden. Det vil sige, at projektet bidrog til en udjævning af forskellene mellem udsatte borgere versus øvrige borgeres brug af museernes tilbud. Samtidig har en del af projektets DNA været at gå ud over de traditionelle grænser for museernes formidlingsforpligtigelse og hidtidige kommunale samarbejdsrelationer med arbejde helt ind i det forvaltningsmæssige maskinrum. Alle børn skal med er lykkes med at opfylde målsætningerne om at inkludere nye og underrepræsenterede brugergrupper i de to museers tilbud, og fra en række fokusgruppeinterviews ved vi, at både børn og voksne har fået nye og perspektivrige kulturoplevelser og ikke mindst blod på tanden i forhold til fremtidige museums- og kulturoplevelser rundt om i Norddjurs.  Projektets resultater ses dels i nye og dybe samarbejdsrelationer med kommunale forvaltninger og dels i form af en ny viden om, hvordan museerne konkret kan nå ud til nogle af de brugergrupper, som slet ikke ser sig selv i museernes traditionelle formidlingstilbud.

Ud fra et inklusionsperspektiv var projektets indsatser målrettet de allermest udsatte småbørn og deres familier en stor succes, men hvis man tager de traditionelle museumsbriller på og kigger på antal brugere versus anvendte ressourcer, så er historien en helt anden. Alle børn skal med er et projekt, som har adskilt sig fra andre lignende museale småbørnsprojekter ved at turde gå i dybden og koncentrere sig om det enkelte barn og den enkelte familie uden at skelne til besøgstal og tiltrækning af et købestærkt publikum. Dermed kan projektet måske være med til at nuancere diskussionen om museernes samfundsmæssige ansvar som socialt inkluderende institutioner, hvor antallet af gæster og indtjening ikke kan være eneste parametre for succes.

Fakta

Alle børn skal med er et flerstrenget børnekulturprojekt, hvor Museum Østjylland, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Norddjurs Kommune i perioden 2020-2023 har arbejdet for at skabe et styrket småbørnsliv med den lokale natur og kultur som løftestang. Projektet er gennemført takket være støtte fra Nordea-fonden og har bestået af arrangementer i Norddjurs Kommunes kulturlandskab, læringsforløb for alle kommunens dagtilbudsbørn, publikationer, podwalks, kompetenceudvikling for pædagogisk personale og meget mere.

Helle Ingerslev Kristensen, museumsinspektør og leder af Børn og unge på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

 

Foto, øverst: Foto: Museum Østjylland.

 

Artiklen er udgivet i Magasinet MUSEUM nr. 1, 2024.

Køb bladet i Magasinet MUSEUMs webshop.

Forside på Magasinet Museum Forår 2024. Med store tabloid-agtige bogstaver, står der krisetid. Forsidens baggrundsfarve er orange. Med mindre skrift står: Flere og flere kriser rammer os. Måske er museerne en del af løsningen.